Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Prawo właściwe dla umowy o pracę

Ewa Skibińska

1. Artykuł 28 rozporządzenia Rzym I1 należy interpretować w ten sposób, że umowny stosunek pracy powstały przed 17.12.2009 r. jest objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia, tylko jeśli wskutek...

Kolejna umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 5 pkt 1 lit. a) porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, aby uregulowanie krajowe, takie jak...

Nadużycie prawa

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/54 z...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ewa Skibińska

Wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że: – ten przepis stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowemu,...

Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na...

Zabezpieczenie społeczne

Ewa Skibińska (oprac.)

Okoliczność, że ustawodawstwo krajowe rozpatrywane w ramach niniejszej skargi przewiduje, iż w celu przyznania rozpatrywanych świadczeń społecznych właściwe organy Zjednoczonego Królestwa wymagają od...

Zasiłek dla bezrobotnych

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 67 ust. 3 rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie odmówiło sumowania okresów zatrudnienia niezbędnych,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400