Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1) […] 2) Punkt FCL.065 lit. b) załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011 z 3.11.2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w...

Reguły korzystania przez pracownika z pojazdu służbowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienie art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie przepisom prawa państwa członkowskiego, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których mający...

Ochrona praw pracowniczych po przejęciu zakładu

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 3 dyrektywy 2001/23 w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, zakładów lub części...

Dyskryminacja ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/781 należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i...

Praca tymczasowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej1 należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tej dyrektywy jest...

Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

Ewa Skibińska

Przepisy dyrektywy Rady 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że: – fakt, że z powodu...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400