Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Karta kierowcy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 34 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Nr 165/20141 należy interpretować w ten sposób, że zakres stosowania przewidzianego w tym przepisie zakazu nie obejmuje uregulowania krajowego...

Kolejne umowy o pracę na czas określony

1. Klauzulę 5 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie lub partnerzy społeczni nie mogą wyłączyć z pojęcia „kolejnych umów o...

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Pojęcie „warunków dostępu do zatrudnienia […] [lub pracy]”, zawarte w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w...

Odszkodowanie z powodu dyskryminacji ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuły 2 i 6 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że te przepisy...

Zasiłki dla bezrobotnych

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 62 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 należy interpretować w ten sposób, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371