Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Okres dyżuru pozazakładowego

Wykładni art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że okres dyżuru...

Prawo do urlopu tylko dla pracownic

Ewa Skibińska

Artykuły 14 i 28 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie...

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Przywileje socjalne

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 7 ust. 2 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii1 należy interpretować w ten sposób,...

Karta kierowcy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 34 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Nr 165/20141 należy interpretować w ten sposób, że zakres stosowania przewidzianego w tym przepisie zakazu nie obejmuje uregulowania krajowego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409