Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Ewa Skibińska

Artykuł 2 ust. 3 akapit drugi dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Zakaz dyskryminacji funkcjonariuszy ze względu na wiek

Izabela Florczak

Non-discrimination based on age regarding law enforcement officers The purpose of this article is to discuss the allowable limit of different treatment of candidates for law enforcement officers...

Delegowanie pracowników

Ewa Skibińska

1. Artykuł 20 dyrektywy 2014/671 w zakresie, w jakim wymaga on, aby kary, o których w nim mowa, były proporcjonalne, jest bezpośrednio skuteczny i może być powoływany przez jednostki przed sądami...

Umowy o pracę na czas określony nauczycieli

Ewa Skibińska

Klauzulę 5 Porozumienia ramowego1 należy interpretować w ten sposób, że, po pierwsze, stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu wykluczającemu nauczycieli religii katolickiej w szkołach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490