Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Niezdolność do pracy w trakcie urlopu

1. Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na...

Wcześniejsza emerytura

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które dla celów skorzystania przez pracownika z...

Dodatek emerytalny lub rentowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 79/71 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ze względu na wkład demograficzny kobiet w system zabezpieczenia społecznego...

Rozkład czasu pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 2010/18 należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do uregulowania krajowego, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przyznaje pracownikowi, w...

Automatyczne ustanie stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r., ustanawiając ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311