Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Przywileje socjalne

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 7 ust. 2 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii1 należy interpretować w ten sposób,...

Karta kierowcy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 34 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Nr 165/20141 należy interpretować w ten sposób, że zakres stosowania przewidzianego w tym przepisie zakazu nie obejmuje uregulowania krajowego...

Kolejne umowy o pracę na czas określony

1. Klauzulę 5 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie lub partnerzy społeczni nie mogą wyłączyć z pojęcia „kolejnych umów o...

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Pojęcie „warunków dostępu do zatrudnienia […] [lub pracy]”, zawarte w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389