Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Okres dyżuru pozazakładowego

Wykładni art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że okres dyżuru...

Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

W sprawie o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego 30-dniowy termin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (obecnie t.j. Dz.U. z 2019...

Prawo do urlopu tylko dla pracownic

Ewa Skibińska

Artykuły 14 i 28 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409