Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Niezdolność do pracy w trakcie urlopu

1. Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na...

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Podstawowym warunkiem uznania, że wypłacone świadczenie podlega zwrotowi na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej...

Nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym

Nie jest uprawnione założenie, że nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym w kabinie pojazdu jest równoznaczny z prawem do ryczałtu hotelowego na podstawie przepisów wykonawczych do art. 775 § 2...

Wcześniejsza emerytura

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które dla celów skorzystania przez pracownika z...

Dodatek emerytalny lub rentowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 79/71 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ze względu na wkład demograficzny kobiet w system zabezpieczenia społecznego...

Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów

Koniec ostatniego roku nauki nie jest równoważny z zakończeniem nauki na ostatnim roku studiów (art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311