Monitor Prawa Pracy (ISSN – 1731-8165) to miesięcznik, który ukazuje się od 2004 r.

Na łamach Monitora Prawa Pracy najwybitniejsi przedstawiciele doktryny – uczestniczący w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych, osoby z ministerstw i inspekcji pracy odpowiadające za ich wdrożenie, a także praktycy – adwokaci i radcowie prawni, omawiają najbardziej aktualne problemy.

Na bieżąco omawiane zmiany w prawie, aktualne opinie dotyczące problematycznych zagadnień, obszerne działy orzecznicze sprawiają, że „Monitor Prawa Pracy” staje się praktycznym i pomocnym narzędziem w codziennej pracy.

Działy:

 • - ZMIANY – najnowsze orzeczenia wraz ze spisanym z sali sądowej ustnym uzasadnieniem, omówienia nowych aktów prawnych, artykuły odorzecznicze;
 • - FELIETONY i OPINIE – artykuły dotyczące aktualnych, problematycznych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • - PRAKTYKA – niezbędne w codziennej pracy wzory umów i pism wraz z objaśnieniami, bieżący przegląd czasopism oraz wskaźniki i stawki;
 • - DZIAŁY ORZECZNICZE:

  • - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w opracowaniu Sędzi SNMarii Teresy Romer - najaktualniejsze i najważniejsze uchwały oraz wyroki Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z pełnymi uzasadnieniami.
  • - Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE – zbiór specjalnie wyselekcjonowanych istotnych dla praktyki wyroków Trybunału.
  • - Dodatkowo tabelaryczne zestawienia wszystkich publikowanych tez oraz ciekawe glosy;


Labour Law Monitor (ISSN – 1731-8165) is a monthly magazine that has been published since 2004.

Monitor the pages of the most prominent representatives of the Labour Law doctrine - participating in the creation of new laws, people with ministries and labor inspectorates responsible for their implementation, as well as practitioners - lawyers and legal advisers, discussing the most current issues.

For the most outstanding representatives of the monthly magazine doctrine - participating in the creation of new legal solutions, people with ministries and labor inspectorates responsible for their implementation, as well as practitioners - lawyers and legal advisers, discussing the most current issues.

At the date these changes in the law, current opinions on problematic issues , vast sections of predicative make the "Monitor Labour Law" becomes a practical and useful tool in their daily work.

Section:

 • - CHANGES - the latest ruling, together with the written from the courtroom verbal justification, discuss new legislation;
 • - ESSAYS and OPINIONS - articles on current, problematic issues of labor law and social security;
 • - PRACTICE - essential in the daily work contracts and letters, along with explanations, the current review of the magazines and the ratios and rates;
 • - JUDGMENTS:

  • Case-law of the Supreme Court - most recent and most important resolutions and judgments of the Chamber of Labour and Social Security, with full justifications.
  • Case-law of the European Court of Justice - a collection of specially selected essential to the practice of the Court's judgments.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480