Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji Monitora Prawa Pracy poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium recenzentów) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 3 niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 7. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 8. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Instrukcja dotycząca struktury artykułów i przygotowania piśmiennictwa

UWAGA: Artykuły zamieszczane w miesięczniku „Monitor Prawa Pracy” są uwzględniane w Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN w wersji książkowej i elektronicznej, wchodząc tym samym do dorobku naukowego autora.

Drogi Autorze!

Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacje DOC (o objętości do 12 stron maszynopisu - ok. 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres redakcji.

Instrukcje dotyczące struktury artykułu:

Każdy artykuł nadesłany do Redakcji powinien składać się z następujących części: lid (kilka zadań wprowadzających: "Celem niniejszego opracowania..."); uwagi wstępne, rozwinięcie (z podziałem na zatytułowane części); podsumowanie.

Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe oraz wykaz bibliografii.

Powoływane w przypisach pozycje bibliograficzne prosimy pisać według wzoru:

Inicjał. Nazwisko, Tytuł, ew. numer wydania, tom, część itp., miejsce i rok wydania, a następnie cytowane strony skrótem „s.”. Np.: J. Kowalski, Jak pisać przypisy?, t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.

W przypadku kolejnego powołania się bezpośrednio na cytowaną pozycję:
Ibidem, s. 15–16.

Powołanie kolejny raz, zawiera pierwsze wyrazy tytułu, np.: J. Kowalski, Jak pisać..., s. 28–29.

W przypadku prac pod redakcją, jeśli powoływana publikacja stanowi część całości:
P. Igrek, Cytowanie, [w:] J. Kowalski (red.), Jak pisać przypisy?, t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.

W przypadku publikacji w czasopismach tytuł czasopisma zastępuje nazwę wydawnictwa, po nim następuje numer (Nr), następnie rok, przecinek, numer strony. Np. J. Kowalski, Jak pisać przypisy?, Wiadomości Tekściarskie Nr 28/2006, s. 7.

Kilka kwestii specjalistycznych:

 1. Oczekiwane oznaczenie ustawy wygląda następująco: Dz.U. z 2006 r. Nr 28, poz. 456.
 2. Przy czym publikator prosimy podawać jedynie przy pierwszym przywołaniu aktu prawnego. Wówczas nazwę aktu i datę (miesiąc słownie) podajemy w tekście głównym (np. ustawa z 13.4.2003 r. o zasadach pisania artykułów), w przypisie zaś publikator (np. t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 28, poz. 456).
 3. Zapisując artykuł, ustęp, punkt aktu prawnego, skrótów nie oddzielamy przecinkami, tak więc: art. 28 ust. 59 pkt (bez kropki!) 36, a nie: art. 28, ust. 59, pkt. 36.
 4. W przypadku orzeczeń sądowych prosimy o zastosowanie następujących oznaczeń: Wyrok SN z 11.5.2011 r., I CA 123/11, OSNCP Nr 8/2011, poz. 34. Przy czym nazwę orzeczenia i jego datę prosimy podać w tekście głównym (np. wyrok SN z 11.5.2011 r.), natomiast w przypisie publikator (I CA 123/11, OSNCP Nr 8/2011, poz. 34).
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490