Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z ZUS

Monitor Prawa Pracy | 12/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.12.4
Ryszard Sadlik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zwrotu tego świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych1 lub w przepisach regulujących prawo do określonych świadczeń, np. prawo do emerytury lub renty. Przepisy te budzą w praktyce wiele wątpliwości, które często rozstrzygane są w orzecznictwie sądowym. Autor zwraca uwagę na rozbieżności i ewolucję poglądów w najbardziej dyskusyjnych zagadnieniach związanych z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.Return of undue benefits from the Social Insurance Institution

The Social Insurance Institution may demand from a person, who took undue social benefits, a return of such a benefit based on the rules stipulated in provisions of the act of 13.10.1998 on social insurance system or provisions regulating the right to certain benefits, e.g. the right to pension or annuities. These provisions raise many doubts, which are often settled in judicature. The author points out the discrepancies and the evolution of opinions regarding the most questionable issues connected with obligation to return undue benefit.
Keywords: undue received benefit, return of benefit. Słowa kluczowe: świadczenie nienależnie pobrane, zwrot świadczenia.