Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej

Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Moduł: prawo pracy, prawo podatkowe
Kinga Moras-Olaś
Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kwestii zwolnienia od podatku należności na wyżywienie wypłacanych pracownikowi z tytułu podróży służbowych. W pierwszej kolejności warto odnotować, że ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 nie definiuje pojęcia podróży służbowej, a zatem w tym zakresie konieczne jest sięgnięcie do regulacji Kodeksu pracy. Ponadto zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej do wysokości wynikającej z rozporządzenia z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej2. Powstaje wobec tego pytanie, czy w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi diety, lecz w inny sposób reguluje koszty wyżywienia pracownika, to wysokość zwolnienia należy odnosić do limitów diety czy też innych należności za czas podróży.