Zwolnienia grupowe

Wyrok TSWE

Monitor Prawa Pracy | 1/2007
Moduł: prawo pracy

Wykładni dyrektywy Rady 75/129/EWG z 17.2.1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do zwolnień grupowych, należy dokonywać w ten sposób, że ma ona zastosowanie w przypadku zwolnień grupowych wynikających z definitywnego zakończenia funkcjonowania przedsiębiorstwa lub zakładu z woli samego pracodawcy, przy braku uprzedniego orzeczenia sądowego. Takiego zastosowania dyrektywy nie wyklucza odstępstwo, o którym stanowi jej art. 1 ust. 2 lit. d.

Wyrok TSWE z 7.9.2006 r. w sprawach połączonych od C-187/05 do C-190/05, Georgios Agorastoudis i in.


Ramy prawne

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni dyrektywy Rady 75/129/EWG z 17.2.1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do zwolnień grupowych1.

Artykuł 1 dyrektywy 75/129:

1. Dla celów niniejszej dyrektywy:

a) „zwolnienia grupowe” oznaczają zwolnienia dokonywane przez pracodawcę z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem, w przypadku gdy, w zależności od wyboru państw członkowskich, liczba zwolnień wynosi:

- bądź, w okresie 30 dni:

1) co najmniej 10 w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle więcej niż 20, a mniej niż 100 pracowników,

2) co najmniej 10% liczby pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle co najmniej 100, a mniej niż 300 pracowników,

3) co najmniej 30 w przedsiębiorstwach zatrudniających zwykle co najmniej 300 pracowników;

- bądź, w okresie 90 dni, co najmniej 20, niezależnie od liczby pracowników zwykle zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach; […]

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

a) zwolnień grupowych dokonywanych w ramach umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z wyjątkiem przypadku gdy takie zwolnienia następują przed upływem terminu lub wykonaniem tych umów,

b) pracowników administracji publicznej lub instytucji prawa publicznego (lub, w przypadku gdy państwa członkowskie nie stosują tego pojęcia, do jednostek będących ich odpowiednikami),

c) załóg statków morskich,

d) pracowników zakładu, który zakończył działalność wskutek orzeczenia sądowego.

Transpozycja dyrektywy 75/129 do greckiego porządku prawnego dokonana została ustawą 1387/1983.

Stan faktyczny

Powodowie pracowali na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w dziale przemysłowym [...]