Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Monitor Prawa Pracy | 11/2020
Moduł: prawo pracy, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOPR.20.11.1
Monika Latos-Miłkowska
Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Praktyczne problemy związane z ustaleniem statusu prawnego związku zawodowego, w szczególności w świetle tzw. tarcz antykryzysowych, zrodziły potrzebę pogłębionej refleksji teoretycznej dotyczącej statusu prawnego związku zawodowego prowadzącego działalność gospodarczą. Tekst niniejszy będzie koncentrował się na wpływie, jaki podjęcie działalności gospodarczej wywiera na status prawny związku zawodowego, i wynikających z tego konsekwencjach w sferze jego sytuacji prawnej.


Trade union as an entity running economic activity

Practical problems connected with determining legal employment status, especially in the light of the so-called anti-crisis shields, created the need for a deeper theoretical reflection regarding legal status of trade unions running an economic activity. The present article will concentrate on the influence, which running an economic activity has on legal status of trade unions, and subsequent consequences in the area of its legal situation. Keywords: trade unions, economic activity, entrepreneur, liability, company union. Słowa kluczowe: związek zawodowy, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, odpowiedzialność prawna, zakładowa organizacja związkowa.