Zmiany w prawie

Monitor Prawa Pracy | 3/2020

Nowa ulga – „Mały ZUS plus” | Wyższe emerytury i renty

Nowa ulga – „Mały ZUS plus”

Od 1 lutego br. przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. osiągnęli nie więcej niż 120 000 zł przychodu z działalności, mają prawo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów z działalności gospodarczej. Program „Mały ZUS plus” lub „Mała działalność gospodarcza plus” poszerza grono beneficjentów uprawnionych do odprowadzania niższych składek, określonych pierwotnie w obowiązującym od 2019 r. programie „mały ZUS” (próg przychodowy w 2019 r. wynosił ok. 63 000 zł). Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. korzystali z „małego ZUS”, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, ponieważ zostaną objęci ulgami automatycznie, pozostali zaś, którzy chcą zostać objęci preferencyjnymi warunkami, muszą dokonać stosownego zgłoszenia.
Z programu nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy w 2019 r.:
a) prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, b) rozliczali się w formie karty podatkowej i byli zwolnieni ze sprzedaży od podatku VAT (warunki te trzeba spełnić łącznie), c) podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, d) spełniali warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, e) wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Należy pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ma prawo opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy przedsiębiorca korzystał z „Małego ZUS” w 2019 r. lub w styczniu 2020 r., okres ten wlicza się zarówno do 36 miesięcy, jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Wyższe emerytury i renty

Od 1.3.2020 r. wysokość emerytur i rent wzrosła o co najmniej 70 zł brutto. Kwota najniższej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 1200 zł miesięcznie (900 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy). W związku z nowelizacją podwyższeniu (do 1700 zł) uległ próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych.