Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia z uwagi na obawę przed utratą pracy

Wyrok SN z 21.11.2018 r., I PK 154/17

Monitor Prawa Pracy | 5/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.5.6

Nauczyciel, który mając uzasadnioną obawę utraty zatrudnienia, wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w drodze porozumienia, ale równocześnie kwestionował wystąpienie przesłanek z art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zachowuje uprawnienie do sądowej merytorycznej oceny działań pracodawcy na podstawie tych przepisów, łącznie z weryfikacją kryteriów wytypowania nauczyciela do ograniczenia wymiaru zajęć.

Wyrok SN z 21.11.2018 r., I PK 154/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Krzysztof Rączka. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 21.11.2018 r. sprawy z powództwa A.W. przeciwko Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w L. o uznanie za niezgodne z prawem ograniczenia zatrudnienia na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w C. z 12.1.2017 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w C. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.