Zewidencjonowanie składek na ubezpieczenie społeczne przez ZUS

Wyrok SN z 3.2.2014 r., I UK 264/13

Monitor Prawa Pracy | 5/2014
Moduł: prawo pracy

Składki wpłacone zgodnie z prawidłowo sporządzoną deklaracją za dany miesiąc powinny być zewidencjonowane zgodnie z tą deklaracją, a nie na poczet innych należności.

Wyrok SN z 3.2.2014 r., I UK 264/13

PrzewodniczącySędzia SN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Krzysztof Staryk (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3.2.2014 r. sprawy z odwołania Stanisława P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. z udziałem zainteresowanych: Łukasza P., Tadeusza P., Daniela S., Franciszka W. o należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku SA w K. z 9.10.2012 r. […], uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.