Zawieszenie prawa do emerytury

Wyrok SN z 28.10.2003 r., II UK 146/03

Monitor Prawa Pracy | 12/2004
Moduł: prawo pracy

W celu uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) emeryt powinien rozwiązać wszystkie stosunki pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, niezależnie od tego, czy do podstawy jej wymiaru przyjęto zarobki od wszystkich, czy też tylko od jednego z pracodawców.

Wyrok SN z 28.10.2003 r., II UK 146/03

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 28.10.2003 r. sprawy z wniosku Czesławy K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddz. w W. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, na skutek kasacji wnioskodawczyni od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z 23.1.2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Decyzją z 13.6.2001 r. Oddz. ZUS w W. ustalił nadpłatę wypłaty emerytury Czesławie K. za okres od 1.7.2000 r. do 31.3.2001 r. z powodu pobierania emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z Pogotowiem Ratunkowym w W.

Wyrokiem z 23.1.2002 r. SO-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ś. oddalił odwołanie Czesławy K. od powyższej decyzji z uzasadnieniem, że wnioskodawczyni od 29.9.1998 r. do 29.2.2000 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Oddz. ZUS w W. w charakterze lekarza orzecznika i stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę, natomiast od 1.7.1985 r. do 31.3.2001 r. pracowała na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w Pogotowiu [...]