Zatrudnienie w gig economy na przykładzie Ubera

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.3
Marta Kozak
Zatrudnienie w <em>gig economy</em> na przykładzie Ubera

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie problemu zatrudnienia w ramach gig economy. Brak podstawowych praw pracowniczych osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform i aplikacji jest wątpliwy, biorąc pod uwagę zakres kontroli sprawowany przez operatorów platform nad świadczeniem usług. Stąd też należy dokonać analizy zagranicznej doktryny i orzecznictwa oraz polskiego prawodawstwa na przykładzie relacji między kierowcą Ubera a operatorem platformy. Kierowca Ubera nie jest ani samozatrudnionym, ani pracownikiem i jest to raczej forma pośrednia między tymi instytucjami. W konsekwencji kierowcom Ubera należałoby przyznać niektóre podstawowe prawa pracownicze m.in. prawo do płatnego urlopu, wypoczynku, ochrony przed wypowiedzeniem.Employment in the gig economy based on Uber

The aim of the present article is to indicate the problem of employing within the framework of the gig economy. The lack of basic rights of workers of persons who work using platforms and applications is doubtful, considering the fact that the scope of control regarding supply of service is entirely up to platform operators. Therefore, it is necessary to analyze the foreign doctrine and judicature and Polish lawmaking based on relation between an Uber driver and a platform operator. An Uber driver is not self-employed, nor is he a worker, and this is rather an intermediate form between these institutions. As a consequence, Uber drivers should be given certain basic rights of workers, e.g. the right to a paid time off, leisure, protection against a notice. Keywords: gig economy, Uber, internet platforms, digital applications, crowdwork, work on demand via apps Słowa kluczowe: gig economy, Uber, platformy internetowe, aplikacje cyfrowe, crowdwork, work on demand via apps.