Zasada przejrzystości przetwarzania danych osobowych jako instrument ochrony autonomii informacyjnej pracownika

Monitor Prawa Pracy | 12/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.12.2
Magdalena Kuba
Zasada przejrzystości przetwarzania danych osobowych jako instrument ochrony autonomii informacyjnej pracownika

Artykuł porusza problematykę wskazanej w art. 5 ust. 1 lit. a) RODO zasady przejrzystości w kontekście przetwarzania danych osobowych pracowników oraz jej znaczenia dla ochrony autonomii informacyjnej pracownika. Analizie poddane zostały regulacje z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.

Uwagi wstępne

W dniu 25.5.2018 r. w polskim systemie prawnym zaczął obowiązywać nowy akt prawny z zakresu ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1. Znajduje on zastosowanie także w obszarze ochrony danych osobowych pracownika, choć art. 88 ust. 1 RODO uprawnia prawodawcę krajowego do przyjęcia bardziej szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników. Do takich regulacji sektorowych zaliczyć należy zwłaszcza art. 221, 221a i 221b KP. Wśród ustanowionych w art. 5 RODO zasad przetwarzania danych osobowych uwzględniono regułę przejrzystości (transparentności), której przestrzeganie ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony autonomii informacyjnej jednostki. Jej istotą jest bowiem przetwarzanie danych osobowych w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO). Transparentność w procesach przetwarzania danych osobowych umożliwia podmiotowi danych realizację prawa do decydowania o tym, czy, komu i w jakim zakresie udostępnić informacje dotyczące swojej osoby. Jest to istotne szczególnie w przypadku tak złożonych więzi prawnych, do jakich zaliczyć należy stosunek pracy. Z uwagi na charakteryzujące powyższy stosunek prawny kierownictwo pracodawcy i odpowiadające mu podporządkowanie pracownika2 sfera autonomii informacyjnej pracownika wymaga bowiem wzmożonej ochrony.


The transparency principle relating to processing of personal data as an instrument to protect the informational autonomy of the employee

The article addresses the issue of the transparency principle, referred to in article 5 par. 1 item a of the GDPR, in the context of processing of personal data of employees and its importance for the protection of the informational autonomy of the employee. The author analyzes regulations in the field of personal data protection and labor law. Keywords: transparency principle, personal data protection, informational autonomy. Słowa kluczowe: zasada przejrzystości, ochrona danych osobowych, autonomia informacyjna.