Zasada „czystych rąk”

Wyrok SN z 11.5.2016 r., I PK 134/15

Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne

Zasada „czystych rąk” polega na tym, że ochrony przewidzianej w art. 8 KP (5 KC) może żądać jedynie ten, kto sam postępuje nienagannie.

Wyrok SN z 11.5.2016 r., I PK 134/15

Sędzia SN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta Franczak, Beata Gudowska. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 11.5.2016 r. sprawy z powództwa Jerzego B. przeciwko Romanowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia „P” w K. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyr. SO w K. z 4.11.2014 r. […], uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego SO w K.