Żądanie premii a społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa

Monitor Prawa Pracy | 8/2015

Zdaniem SN w przypadku gdy ekwiwalentność za wykonaną pracę została zrealizowana poprzez zapłatę na rzecz pracownika premii uznaniowej, to żądanie przez pracownika dodatkowej korzyści w postaci premii regulaminowej, ze świadomym wykorzystaniem błędu pracodawcy w zakresie uregulowania kwestii wypłacania premii, może zostać uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do tego świadczenia.

Zdaniem SN w przypadku gdy ekwiwalentność za wykonaną pracę została zrealizowana poprzez zapłatę na rzecz pracownika premii uznaniowej, to żądanie przez pracownika dodatkowej korzyści w postaci premii regulaminowej, ze świadomym wykorzystaniem błędu pracodawcy w zakresie uregulowania kwestii wypłacania premii, może zostać uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do tego świadczenia. Zgodnie z umową o pracę pracownica była uprawniona do otrzymania premii regulaminowej, określonej również w regulaminie wynagradzania. Pracodawca zmienił regulamin wynagradzania, zastępując premię regulaminową premią uznaniową, ale nie wypowiedział pracownicy warunków płacy w tym zakresie. Otrzymywała ona jednak premię uznaniową, w kwocie odpowiadającej premii regulaminowej. Pomimo tego wystąpiła do sądu, domagając się zapłaty premii regulaminowej. Sąd Najwyższy uznał, że domaganie się w takim przypadku zapłaty premii regulaminowej – wobec otrzymania premii uznaniowej w takiej samej lub nawet większej wysokości – jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do tego świadczenia. Uczciwość i lojalność obowiązuje w stosunkach pracy nie tylko pracodawcę, ale również pracownika. Pracownica, zatrudniona na wysokim stanowisku, znająca regulacje prawne i pracownicze, miała świadomość, że nie otrzymuje świadczenia wskazanego w umowie o pracę, ale otrzymuje inne świadczenie – premię uznaniową i to w wysokości co najmniej równej premii regulaminowej wskazanej w umowie o pracę. Nie kwestionowała tego przez okres swojego zatrudnienia. Była „godziwie wynagradzana” i została jej zapewniona ekwiwalentność za wykonywaną przez nią pracę. Na marginesie powyższego SN zwrócił ponadto uwagę, że takie zachowanie pracownika, który przez okres zatrudnienia nie wnosi o zmianę umowy lub wypłatę świadczenia zgodnego z jej postanowieniami, wskazywać może na zawarcie przez strony per facta concludentia porozumienia zmieniającego warunki płacy w zakresie świadczenia premiowego.

Wyrok SN z 28.1.2015 r., I PK 163/14