Z prac Sejmu

Monitor Prawa Pracy | 8/2013
Joanna Torbe

Nowa ustawa o cudzoziemcach | Deregulacja zawodów

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Rządowy projekt ustawy o cudzoziemcach (druk sejmowy Nr 1526).

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w Sejmie.

Opis ustawy: Projekt przewiduje wiele rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium Polski. Nowością jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się – w ramach jednej procedury – o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Oznacza to, że wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. W ten sposób ułatwi się pracodawcom pozyskiwanie pracowników spoza UE, a cudzoziemcom spoza UE – podejmowanie pracy. Ponadto projekt przewiduje nowe uregulowania dotyczące wjazdu na terytorium Polski osób, które chcą w Polsce podjąć pracę. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium naszego kraju na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, będzie obowiązany posiadać i okazać podróżne ubezpieczenie medyczne ważne jedynie na okres do uzyskania ww. ubezpieczenia zdrowotnego.

Deregulacja zawodów

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk sejmowy Nr 1576).

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w Sejmie.

Opis ustawy: Projekt dotyczy kolejnego etapu realizacji deregulacji lub całkowitej dereglamentacji 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Deregulacja ma dotyczyć m.in. zawodów kolejowych, profesji z zakresu żeglugi, pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, agenta celnego, biegłego rewidenta, przyjmującego zakłady wzajemne, prowadzącego kolektury gier liczbowych, oficera mechanika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowego czy nawigatora lotniczego.