Z prac Sejmu

Monitor Prawa Pracy | 2/2014

Wypłata emerytur zawieszonych od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r. | Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy | Zakaz pracy w niedziele w placówkach handlowych

Wypłata emerytur zawieszonych od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r.

Senacki projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r. • Etap legislacyjny: Projekt został uchwalony na posiedzeniu Sejmu 13.12.2013 r. i zaakceptowany przez Senat 10.1.2014 r. • Opis ustawy: Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK z 13.11.2012 r. (K 2/12), który za niezgodną z Konstytucją uznał przepisy ustawy z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie przywrócenia zasady zawieszenia prawa do emerytury, w sytuacji gdy emeryt – z chwilą nabycia prawa do emerytury – nie rozwiąże dotychczasowego stosunku pracy. Projekt przewiduje zwrot emerytom ich świadczeń, do których prawo zostało im – w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy – zawieszone od 1.10.2011 r. Zwrot świadczeń następować będzie na wniosek uprawnionego, przy czym w ustawie nie wprowadzono żadnego obligatoryjnego terminu na złożenie wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury.

Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. • Etap legislacyjny: 14.1.2014 r. projekt nowelizacji został przekazany do Sejmu. • Opis ustawy: Projekt dotyczy obowiązku pracodawcy potwierdzenia na piśmie warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy, a nie jak to jest obecnie – w dniu rozpoczęcia pracy. Podobne rozwiązanie przewidywał poselski projekt nowelizacji KP wniesiony do Sejmu 7.5.2012 r. Projekt ten przewidywał ponadto, że inspektorzy pracy będą uprawnieni do nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, w przypadku gdy wykonywana praca odpowiada warunkom umowy o pracę, jednak w styczniu 2014 r. komisje sejmowe wniosły o jego odrzucenie.

Zakaz pracy w niedziele w placówkach handlowych

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. • Etap legislacyjny: 14.1.2014 r. projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. • Opis ustawy: Projekt dotyczy wprowadzenia zakazu pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę.