Z prac sejmu

Monitor Prawa Pracy | 7/2012

Abolicja składkowa dla przedsiębiorców | Dofinansowanie pracy osób niepełnosprawnych | Zaliczenie urlopu wychowawczego do kapitału początkowego | Wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego

Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk Nr 382).

Etap legislacyjny: 22.5.2012 r. projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Opis projektu ustawy: projekt dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1.1.1999 r. do 28.2.2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Jako warunek umorzenia składek przewiduje się złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy oraz opłacenie wszystkich składek niepodlegających umorzeniu, np. za zatrudnianych pracowników.

Dofinansowanie pracy osób niepełnosprawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 386).

Etap legislacyjny: 26.6.2012 r. projekt został odczytany po raz drugi na posiedzeniu Sejmu.

Opis projektu ustawy: Projekt ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych poprzez wzmocnienie uprawnień kontrolnych Prezesa PFRON oraz uszczelnienie systemu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także wprowadzenie przepisów w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji. Ponadto jego celem jest urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych przez nich kosztów płacy (odmrożenie podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych).

Zaliczenie urlopu wychowawczego do kapitału początkowego

Poselski projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (SLD).

Etap legislacyjny: 15.6.2012 r. projekt został skierowany do biura legislacyjnego Sejmu.

Opis projektu ustawy: Projekt dotyczy wprowadzenia korzystniejszych zasad ustalania kapitału początkowego w przypadku kobiet, które przed 1.1.1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko przez część roku kalendarzowego.

Wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (Ruch Palikota).

Etap legislacyjny: 22.6.2012 r. projekt został skierowany do biura legislacyjnego Sejmu.

Opis projektu ustawy: Projekt ma na celu wydłużenie z 2 do 8 tygodni wymiaru urlopu ojcowskiego, wydłużenie okresu, w którym urlop może być wykorzystany z 1 roku do 2 lat życia dziecka, a także umożliwienie podziału urlopu na części.