Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 308/16

Monitor Prawa Pracy | 4/2018
Moduł: prawo pracy

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 471 KP, nie może być wyższe niż wynagrodzenie za okres trzech miesięcy, choćby przysługujący pracownikowi z mocy układu zbiorowego pracy okres wypowiedzenia był dłuższy.

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 308/16

Przewodniczący Prezes SN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jolanta Frańczak, Romualda Spyt (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 7.11.2017 r. sprawy z powództwa Artura K. Przeciwko Polskiej Spółce G. Spółce z o.o. w W. o odszkodowanie na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w G. z 26.4.2016 r. […], oddala skargę kasacyjną i odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania kasacyjnego.