Wyrażenie przez pracownika gotowości do świadczenia pracy

Wyrok SN z 24.6.2015 r., I PK 230/14

Monitor Prawa Pracy | 12/2015
Moduł: prawo pracy

W świetle brzmienia i celu art. 81 § 1 KP uzewnętrznienie przez pracownika gotowości do pracy może nastąpić przez różne, znane pracodawcy, zachowania pracownika (lub osób działających w jego imieniu), z których dostatecznie jasno wynika jego wola podjęcia pracy w okresie, gdy nie zostanie do niej dopuszczony.

Wyrok SN z 24.6.2015 r., I PK 230/14.

Przewodniczący Sędzia SN Maciej Pacuda, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 24.6.2015 r. sprawy z powództwa Katarzyny S. przeciwko Szkole Podstawowej w Ł. o wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w Ł. z 3.4.2014 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok w zakresie punktu 2 i przekazuje sprawę SO w Ł. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.