Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu

Wyrok SN z 10.10.2017 r., II PK 262/16

Monitor Prawa Pracy | 6/2018
Moduł: prawo pracy

Katalog „innych ważnych przyczyn”, dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela akademickiego (z mianowania), powinien być proporcjonalnie zbieżny z wagą powodów przedstawionych do zaopiniowania organowi uczelni w trybie art. 125 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842).

Wyrok SN z 10.10.2017 r., II PK 262/16

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Rączka, Sędziowie SN: Bohdan Bieniek (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 10.10.2017 r. sprawy z powództwa Dariusza M. przeciwko Uniwersytetowi w P. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w P. z 12.12.2014 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę SO w P. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.