Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy

Wyrok SN z 7.12.2017 r., I PK 336/16

Monitor Prawa Pracy | 5/2018
Moduł: prawo pracy

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy w treści „wewnętrznego” zakładowego układu zbiorowego pracy lub z polecenia czy z wyraźnego oczekiwania pracodawcy jest niezgodne z prawem i nieuzasadnione (art. 45 § 1 KP).

Wyrok SN z 7.12.2017 r., I PK 336/16

Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 7.12.2017 r. sprawy z powództwa Małgorzaty O. przeciwko C. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w K. z 12.7.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.