Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę

- glosa do Wyroku SN z 13.9.2018 r., II PK 141/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.10.5
Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne

Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził m.in., że o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, o tyle nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie modelować w części wykraczającej poza ten pułap. Znaczyłoby to tyle, że moment złożenia wypowiedzenia umowy o pracę nie stanowi jedynego punktu odniesienia przy określeniu jego długości. Nie jest bowiem wykluczone, że strony uprzednio lub następczo zmodyfikują okres pozostały do zakończenia zatrudnienia. Okaże się wówczas, że rozwiązanie więzi pracowniczej nie nastąpi w dniu „obowiązującym” w momencie składania oświadczenia woli. W tym znaczeniu długość okresu wypowiedzenia może podlegać przekształceniom (wydłużeniu lub skróceniu). Istotne jest jedynie to, czy z zachowania stron można wyinterpretować zgodę na tego rodzaju konwersję. Wywody SN dotyczące wypowiedzenia, w tym wypowiedzenia zmieniającego (także jego relacji do wypowiedzenia definitywnego dokonanego przez powódkę), wymagają moim zdaniem poszerzenia, a nade wszystko pewnego doprecyzowania.