Wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

Wyrok SN z 4.10.2017 r., III PK 147/16

Monitor Prawa Pracy | 3/2018
Moduł: prawo pracy

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim, w ramach której faktycznie świadczył on pracę na rzecz swego pracodawcy, nie podlega zaliczeniu na poczet roszczeń dochodzonych przez pracownika z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Wyrok SN z 4.10.2017 r., III PK 147/16

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący), Sędziowie SN: Dawid Miąsik, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 4.10.2017 r. sprawy z powództwa Rafała D. przeciwko K.C. Sp. z o.o. w W. i K.K. Sp. z o.o. w W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w R. z 30.6.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę SO w R. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.