Wynagrodzenie radcy prawnego

Wyrok z 8.9.2015 r., I UK 412/14

Monitor Prawa Pracy | 11/2015
Moduł: prawo pracy

Wynagrodzenie pełnomocnika – radcy prawnego powinno być ustalone według § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, a nie w oparciu o § 11 ust. 2 tego rozporządzenia.

Wyrok z 8.9.2015 r., I UK 412/14

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Jolanta Strusińska-Żukowska. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8.9.2015 r. sprawy z odwołania P. spółki z o.o. – spółki komandytowej w Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA w Ł. z 6.3.2014 r. […],
1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od organu rentowego na rzecz P. spółki z. o.o. – spółki komandytowej w Ł. kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.