Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne, część 1

Monitor Prawa Pracy | 8/2016
Moduł: prawo pracy
Krzysztof Walczak
Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne, część 1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dogmatycznoprawna analiza objęcia umów zleceń i o świadczenie usług zakresem oddziaływania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Autor nie odnosi się w opracowaniu do społecznej zasadności przyjętych przez Parlament przepisów, ale wskazuje na wątpliwości prawne związane z ustawowym zbliżeniem stosunków cywilnoprawnych do umów o pracę, które może powodować bardzo poważne konsekwencje praktyczne. Ze względu na wagę tego zagadnienia, a także jego wielowątkowość, opracowanie to zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zostaną zaprezentowane rozważania teoretyczne na temat pojęcia wynagrodzenia, a także kwestii odpłatności za realizację umów zleceń i o świadczenie usług. W drugiej analizie zostaną poddane praktyczne aspekty stosowania minimalnego wynagrodzenia do stosunków cywilnoprawnych i konsekwencje, jakie z tego mogą wynikać dla zleceniodawców i zleceniobiorców.