Wyłączenie związku reprezentatywnego z procesu zawierania porozumienia zbiorowego z pracodawcą

Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.4
Janusz Żołyński
Wyłączenie związku reprezentatywnego z procesu zawierania porozumienia zbiorowego z pracodawcą

Celem niniejszego opracowania jest analiza uregulowań prawnych dopuszczających możliwość wykluczenia związku reprezentatywnego z procesu negocjacyjnego u pracodawcy, w szczególności w kontekście ich zgodności z Konstytucją. Autor w pierwszej kolejności odniesie się w ogóle do pojęcia reprezentatywności związków zawodowych. Reprezentatywność bowiem w pewnym zakresie „wyłącza” równość wszystkich związków zawodowych. Następnie dokona analizy zasadności wyłączenia związku reprezentatywnego zrzeszonego w federacji lub konfederacji z procesu wyłaniania wspólnej reprezentacji, w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową. W rozważaniach autora reprezentatywność znajduje inne specjalne zastosowanie. Dotyczy mianowicie sytuacji, gdy w danej sprawie jest zainteresowana działaniem więcej niż jedna reprezentatywna organizacja związkowa, lecz nie wyłoniono wspólnej reprezentacji ani też organizacje nie zgadzają się na wspólne działanie. Ponadto przedmiotowe zagadnienie będzie analizowane pod kątem zjawiska normatywnego oraz przyjętej idei.Exclusion of a representative trade union from the process of making a collective arrangement with the employer

The purpose of the present article is the analysis of regulations that allow the possibility to exclude a representative trade union from a negotiation process with the employer, especially in the context of their constitutionality. Firstly, the author refers to the general idea of representativeness of trade unions. To a certain degree, representativeness “excludes” the equality of all trade unions. Secondly, the author analyzes the legitimacy of exclusion of a representative trade union affiliated with a federation or confederation from the process of choosing common representation regarding matters of collective rights and interest of people doing a paid job. In the author’s deliberations representativeness has a special purpose. It regards a situation when in a specific case more than one representative trade union organization is interested in action, but none of them chose common representation, nor did they agree to act together. Moreover, the issue in question is analyzed in terms of a normative phenomenon and an established concept. Key words: representativeness, principle of proportionality, differentiation of trade unions, freedom. Słowa klucze: reprezentatywność, zasada proporcjonalności, dyferencjacja związków zawodowych, wolność.