Wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

Wyrok SN z 20.8.2019 r., II UK 76/18

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.7

1. Pobranie przez ubezpieczonego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, w sytuacji gdy nie wykonywał on żadnych czynności na jej podstawie, nie stanowi wykonywania pracy zarobkowej i nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego (art. 17 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm., dalej jako: ZasiłkiU). 2. Nie jest wymagane uprzednie pouczenie o możliwości utraty pobranych zasiłków chorobowych z przyczyn określonych w art. 17 ust. 1 ZasiłkiU, których wystąpienia nie można z góry zakładać lub przewidzieć (art. 84 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).

Wyrok SN z 20.8.2019 r., II UK 76/18

Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Maciej Pacuda.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 20.8.2019 r. sprawy z wniosku J.K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o zasiłek chorobowy na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SO w G. z 30.10.2017 r. […]; oddala skargę kasacyjną.