Wykładnia umowy o zakazie konkurencji

Wyrok SN z 9.2.2017 r., II PK 364/15

Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Moduł: prawo pracy

Brak inicjatywy stron nie zawsze zwalnia sąd od dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności.

Wyrok SN z 9.2.2017 r., II PK 364/15

Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie SN Beata Gudowska, Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 9.2.2017 r. sprawy z powództwa Romana W. przeciwko P. SA w B. o odszkodowanie na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w J. z 9.6.2015 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok w pkt I w części oddalającej dalej idące powództwo oraz zasądzającej na rzecz strony pozwanej 1263 zł kosztów zastępstwa procesowego, a także w pkt II i III i w tym zakresie przekazuje sprawę SO w J. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.