Wydanie świadectwa pracy po skutecznym rozwiązaniu umowy o pracę

Wyrok SN z 14.7.2016 r., II PK 186/15

Monitor Prawa Pracy | 12/2016
Moduł: prawo pracy

Wydanie świadectwa pracy jest skutkiem rozwiązania stosunku pracy i nie zastępuje odpowiednich oświadczeń pracodawcy w tym zakresie.

Wyrok SN z 14.7.2016 r., II PK 186/15

Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Jolanta Frańczak (sprawozdawca), Zbigniew Hajn. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 14.7.2016 r. sprawy z powództwa Ewy J. przeciwko E. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w W. z 15.1.2015 r. […], uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1 i 3 i sprawę przekazuje SO w W. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.