Współzależności pomiędzy delegowaniem pracowników a podróżą służbową

Monitor Prawa Pracy | 9/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.1
Michał Szypniewski
Współzależności pomiędzy delegowaniem pracowników a podróżą służbową

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie współzależności pomiędzy delegowaniem pracowników w rozumieniu prawa unijnego a krajowymi środkami prawnymi pozwalającymi na czasowe świadczenie pracy za granicą, w szczególności podróżą służbową. W pierwszej kolejności autor analizuje konstrukcję prawną delegowania w prawie unijnym, w dalszej pojęcie delegowania w prawie polskim, co umożliwia wykrystalizowanie wzajemnych relacji i powiązań.Correlation between a secondment and a business trip

The purpose of this study is to indicate the correlation between a secondment and a business trip within the meaning of EU law and national legal sources which allow temporary supply of services abroad, especially regarding a business trip. Firstly, the author analyzes the legal construction of a secondment in EU law. Then, he discusses the concept of a secondment in Polish law, which enables crystallizing mutual relations and connections. Keywords:  secondment, business trip, EU law, changing place of work, posted worker. Słowa kluczowe: delegowanie pracowników, podróż służbowa, prawo unijne, zmiana miejsca pracy, pracownicy delegowani.