Wpływ teorii naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii dotyczących zjawiska mobbingu w pracy na najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych na przykładzie niedookreślonych pojęć „uporczywie” i „długotrwale” jako elementów ustawowej definicji mobbingu

Monitor Prawa Pracy | 11/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.11.3
Piotr Stapiński
Wpływ teorii naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii dotyczących zjawiska mobbingu w pracy na najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych na przykładzie niedookreślonych pojęć „uporczywie” i „długotrwale” jako elementów ustawowej definicji mobbingu

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu teorii psychologicznych na praktykę stosowania prawa przez sądy powszechne – sądy pracy i Sąd Najwyższy na przykładzie naukowych teorii mobbingu, a dokładnie wpływu tych teorii na interpretację pojęć „uporczywie” i „długotrwale” jako ustawowych elementów mobbingu opisanego w art. 943 § 2 KP. Artykuł powstał na podstawie przeglądu prac naukowych z dziedziny psychiatrii i psychologii dotyczących zjawiska mobbingu oraz analizy ponad stu uzasadnień orzeczeń sądów powszechnych w okresie od 2007 do 2020 r. Autor przedstawia stosowane sposoby wykładni pojęć „uporczywie” i „długotrwale” oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.Influence of scientific theories in the area of psychology and psychiatry regarding mobbing in a workplace and the newest judicature of common courts of law on the example of non-specific concepts of „persistently” and „long-term” as elements of a legal definition of mobbing

The purpose of the present article is to show the influence of psychological theories on practice of application of law by common courts of law – labor courts and the Supreme Court on the example of scientific theories of mobbing, specifically the influence of such theories on the interpretation of concepts of „persistently” and „long-term” as legal elements of mobbing described in Article 943 § 2 of labor code. The article was created based on an overview of scientific works from the area of psychiatry and psychology regarding mobbing and analysis of more than one hundred justifications of verdicts of common courts of law in the period of 2007-2020. The author presents appropriate ways of interpretation of concepts of „persistently” and long-term” and conclusions from the conducted analysis.
Keywords: mobbing, persistently, long-term, doctrine of law, scientific theory, psychology, psychiatry, interpretation of law, judicature, common courts of law, labor court, Supreme Court.
Słowa kluczowe: mobbing, uporczywie, długotrwale, doktryna prawa, teoria naukowa, psychologia, psychiatria, wykładnia prawa, orzecznictwo, sądy powszechne, sądy pracy, Sąd Najwyższy.