Wniosek o rentę inwalidzką

Wyrok SN z 11.6.2003 r., I PK 176/02

Monitor Prawa Pracy | 12/2004
Moduł: prawo pracy

Pracodawca na dwa miesiące przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych powinien poinformować pracownika o możliwości złożenia wniosku o rentę inwalidzką. Pracodawca jest zwolniony od obowiązku przygotowania wniosku i przedłożenia go organowi rentowemu dopiero wtedy, gdy pracownik nie wyrazi na to zgody (art. 96 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 97 ustawy z 14.12.1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.).

Wyrok SN z 11.6.2003 r., I PK 176/02

Przewodniczący SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Jadwiga Skibińska-Adamowicz.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 11.6.2003 r. sprawy z powództwa Anny G. przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Filii Ł.-P. o odszkodowanie, odsetki, zadośćuczynienie, zasiłek chorobowy i sprostowanie świadectwa pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Ł. z 19.12.2001 r. [...]

odrzucił kasację w części dotyczącej sprostowania świadectwa pracy;

uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację (pkt 2) oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania (pkt 3), a także wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z 30.11.1999 r. [...], w części oddalającej powództwo o zapłatę odszkodowania z tytułu nieuzyskania świadczeń rentowych oraz w zakresie żądania zasądzenia kwoty 20 000 zł z tytułu pogorszenia stanu zdrowia (pkt 1) i w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, przekazał [...]