Wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego

Wyrok SN z 3.10.2017 r., II UK 433/16

Monitor Prawa Pracy | 3/2018
Moduł: prawo pracy

Wniosek ubezpieczonego niebędącego pracownikiem o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (art. 1821 § 1 i 3 KP oraz art. 1821a § 1 i 4 KP) powinien być złożony, pod rygorem nieskuteczności, przed rozpoczęciem korzystania z tego świadczenia (przed początkiem okresu zasiłkowego) – art. 29 ust. 5, art. 29 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.; dalej jako: ZasiłkiU) w zw. z § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2.4.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1594; dalej jako: WypZasiłR).

Wyrok SN z 3.10.2017 r., II UK 433/16

Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Krzysztof Rączka, Romualda Spyt. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3.10.2017 r. sprawy z wniosku Dolores R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o zasiłek macierzyński na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SO w P. z 14.12.2015 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w P. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego.