W kwestii wypowiedzenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.3
Michał Szypniewski

Niniejszy artykuł analizuje kwestię zakazu wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, w tym uwzględniając przepisy tzw. tarczy 4.0. W tym celu przedstawiona została zarówno warstwa teoretyczna, jak i ewolucja orzecznictwa sądowego. Uwzględniono przy tym motywy przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania i dokonano oceny z punktu widzenia potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego.In regard to the notice of non-compete clause after termination of employment relationship

The present article analyzes the issue of notice of non-compete clause, including regulations of the so-called shield 4.0. To that end, the author presents both theoretical area and the evolution of judicature. The author also incorporates motives of the solution adopted by the lawmaker and does its evaluation from the point of view of the current economic turnover. Key words: non-compete clause, termination of employment relationship, notice, shield 4.0. Słowa kluczowe: zakaz konkurencji, ustanie stosunku pracy, wypowiedzenie, tarcza 4.0.