Warunki dostępu do pracy i wolność wypowiedzi a homofobiczna polityka zatrudnienia

Monitor Prawa Pracy | 7/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.20.7.1
Andrzej Marian Świątkowski
Warunki dostępu do pracy i wolność wypowiedzi a homofobiczna polityka zatrudnienia

Celem niniejszego opracowania jest omówienie wyroku TSUE (wielka izba) z 23.4.2020 r. w sprawie N.H. przeciwko Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford. Autor wskazuje, że interpretacja przez sądy unijne i krajowe orzekające w sprawach dotyczących zabezpieczenia ochrony prawnej mniejszości seksualnych (LGBTI) na wspólnym rynku pracy wymaga korzystania z pojęć autonomicznych, wypracowanych przez judykaturę TSUE. Antyhomofobiczna polityka zatrudnienia zobowiązuje także do ograniczenia korzystania z pełnej wolności wypowiedzi w sprawach odnoszących się do miejsca i pozycji mniejszości seksualnych na tym rynku pracy. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 przyznaje stowarzyszeniom, organizacjom i innym podmiotom prawnym reprezentującym interesy dyskryminowanych mniejszości seksualnych czynną legitymację procesową w sprawach sądowych i administracyjnych.
Conditions of access to work and freedom of expression and a homophobic employment policy

The purpose of this article is to discusses the judgment of the Court of Justice of the EU (Grand Chamber) of 23/04/2020, in the case of NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford. The author indicates that the interpretation by the EU and national courts adjudicating in cases concerning securing legal protection of sexual minorities (LGBTI) in the common labor market requires the use of autonomous concepts developed by the jurisprudence of the CJEU. Anti-homophobic employment policy also obliges to limit the use of full freedom of expression in matters related to the place and position of sexual minorities in this labor market. Directive 2000/78/EC of 27.11.2000, confers on associations, organizations and other legal entities representing the interests of discriminated sexual minorities existing within the European Union active legal standing in judicial and administrative matters.
Keywords: equal treatment in employment and occupation; directive 2000/78/EC; prohibition of discrimination based on sexual orientation; conditions for access to employment or occupation; standing to bring proceedings without acting on behalf of a specific complainant or in the absence of an injured party. Słowa kluczowe: równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy; dyrektywa 2000/78/WE; zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną; warunki dostępu do zatrudnienia lub pracy; legitymacja procesowa bez działania w imieniu konkretnego skarżącego lub pod nieobecność strony poszkodowanej.