Warto wiedzieć

Monitor Prawa Pracy | 6/2013
Joanna Torbe

Druga ustawa antykryzysowa przyjęta przez Radę Ministrów | Informacja o warunkach zatrudniania musi być aktualizowana

Druga ustawa antykryzysowa przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 21.5.2013 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego i kryzysu ekonomicznego, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przedsiębiorcy będą mogli występować z wnioskiem o przyznanie, finansowanych z FGŚP, świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, tj. świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Z przyjętych w ustawie rozwiązań będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) nie mniejszy niż o 15% w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do FGŚP.

Informacja o warunkach zatrudniania musi być aktualizowana

Główny Inspektorat Pracy stanął na stanowisku, że nie jest dopuszczalne tworzenie informacji o warunkach zatrudniania w taki sposób, aby zawierała ona informacje co do uprawnień, które pracownik nabędzie w przyszłości. Dotychczas pracodawcy często wskazywali w informacji o warunkach zatrudnienia np. datę, od której pracownikowi przysługiwałby urlop w wyższym wymiarze (26 dni). W ten sposób unikali konieczności aktualizowania informacji. Zdaniem PIP celem art. 29 § 3 KP „jest bieżące informowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, a nie o hipotetycznych warunkach, które mogą, ale nie muszą zaistnieć w bliżej nieokreślonej przyszłości. Przyjęcie założenia, że pracownik miałby pamiętać o pouczeniu sprzed kilku lat, kłóciłoby się zarówno z wykładnią gramatyczną, jak i celowościową, przytoczonego przepisu. W związku z tym Główny Inspektorat Pracy stoi na stanowisku, że nie jest prawidłowe jednoczesne sporządzanie informacji aktualnej i dotyczącej warunków, które ulegną zmianie z upływem określonego czasu” (pismo GIP, GNP-249-4560-3-1/13/PE/RP).