Warto wiedzieć

Monitor Prawa Pracy | 9/2013
Maciej Nałęcz

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r. | Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia | Porządki w formularzach ZUS | Udokumentowanie podstawy przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po nowelizacji KP w zakresie uprawnień rodzicielskich

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt z 16.7.2013 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (www.mpips.gov.pl). Przewiduje się w nim wzrost płacy minimalnej o 5% do kwoty 1680 zł (w roku bieżącym jest to 1600 zł).

Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt z 18.6.2013 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (www.mpips.gov.pl), które zastąpić ma obecne rozporządzenie z 29.11.2002 r. Powodem zmian jest potrzeba przywrócenia porządku alfabetycznego w wykazie szkodliwych substancji chemicznych oraz uwzględnienie 8 wniosków Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy z lat 2011–2012. W nowym rozporządzeniu przewiduje się wprowadzenie:

– zmiany wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla 19 substancji chemicznych i dla niektórych z nich najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh),

– wartości NDS i NDSCh dla 6 nowych substancji chemicznych, dotychczas nieuwzględnionych w wykazie.

Porządki w formularzach ZUS

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt z 24.7.2013 r. dotyczący nowelizacji rozporządzenia z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Przede wszystkim planowane jest znaczne zwiększenie liczby (uszczegółowienie) kodów świadczenia/przerw związanych z urlopami pracowników rodziców. Zmiany w formularzach dotyczyć będą ponadto NIP oraz źródeł finansowania. Planowane jest wprowadzenie nowego druku informacji miesięcznej i rocznej dla ubezpieczonego w miejsce zlikwidowanego ZUS RMUA. Nowelizacja ma też uporządkować kody ubezpieczenia po zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującą od 1.1.2013 r. – zmiany w tym zakresie mają polegać na usunięciu zbędnych kodów, dodaniu jednego nowego kodu i zmiany opisu jednego kodu. W projekcie założono, że zmiany wejdą w życie od 1.9.2013 r.

Udokumentowanie podstawy przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po nowelizacji KP w zakresie uprawnień rodzicielskich

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt z 2.7.2013 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projektowane zmiany związane są z niedawną nowelizacją Kodeksu pracy z 28.5.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 675) dotyczącą nowych uprawnień rodziców. Zmiany te dotyczą przedstawianych dowodów oraz załącznika Nr 1 do rozporządzenia – Zaświadczenia płatnika składek (druk ZUS Z-3). W szczególności w zaświadczeniu wystawianym w celu udokumentowania podstawy przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego wymagana będzie informacja o wysokości, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwałby drugiemu rodzicowi. Zaświadczenie to zawierać będzie również informację o liczbie części wypłaconego zasiłku. Ponadto w projekcie rozporządzenia zawarto przepisy określające, co będzie stanowiło dowód podstawy przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonym za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, w razie gdy zasiłek macierzyński, za okres bezpośrednio poprzedzający wniosek, był pobierany przez drugiego z rodziców dziecka oraz jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku.