Uzasadnione podstawy skargi kasacyjnej

Wyrok SN z 28.1.2015 r., I PK 154/14

Monitor Prawa Pracy | 8/2015
Moduł: prawo pracy, postępowanie cywilne

Zgodnie z utrwalonym poglądem SN kwestionowanie ustaleń faktycznych i oceny dowodów nie może stanowić uzasadnionej podstawy skargi kasacyjnej.

Wyrok SN z 28.1.2015 r., I PK 154/14

Przewodniczący Sędzia SN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Romualda Spyt, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 28.1.2015 r. sprawy z powództwa Jacka W. przeciwko Frydery­kowi D., Piotrowi D. – wspólnikom Spółki Cywilnej X o zapłatę diet i delegacji na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w K. z 9.1.2014 r. […], oddala skargę kasacyjną i przyznaje od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.