Utrata zaufania do pracownika przyczyną wypowiedzenia

Wyrok SN z 3.12.2003 r., I PK 370/03

Monitor Prawa Pracy | 1/2005
Moduł: prawo pracy

Przedwczesne jest przywrócenie do pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę m.in. ze względu na utratę zaufania, bez uprzedniego jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w konkretnych okolicznościach sprawy istniały wystarczające podstawy do utraty zaufania przez pracodawcę w stopniu uzasadniającym definitywne wypowiedzenie umowy o pracę.

Wyrok SN z 3.12.2003 r., I PK 370/03

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Barbara Wagner.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3.12.2003 r. sprawy z powództwa Elżbiety J. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu X w K. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku [...]