Ustawa o zwolnieniach grupowych a wypowiedzenie warunków pracy i płacy w świetle orzecznictwa TS

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.2
Marcin Frąckowiak

W dniu 21.9.2017 r. TS wydał dwa orzeczenia dotyczące sposobu interpretacji dyrektywy Rady Nr 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1. W niniejszym artykule autor analizuje, jaki skutek ma wydanie tych orzeczeń na trwający od wielu lat spór dotyczący kwestii, czy polska ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników2 powinna mieć zastosowanie do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy.


Act on collective redundancies and termination of work and remuneration in the light of judicature of the CJEU

On 21.9.2017, the CJEU issued two decisions regarding the way of interpreting the directive of the Council no. 98/59/EC of 20.7.1998, in the matter of approximation of legislations of member states which regard collective redundancies. In the present article the author analyses consequences of these decisions on a long-time dispute regarding issues whether Polish act of 13.3.2003, of specific conditions of termination of work with employees for reasons nonrelevant to employees should be applicable to termination of work and remuneration that come from a contract. Keywords: collective redundancies, termination to change terms of employment or remuneration, judgment of the CJEU reference symbol of the documents C-429/16, judgment of the CJEU reference symbol of the documents C-149/16, application of the Council Directive no. 98/59/EC.