Ustalenie wysokości emerytury wypłacanej na podstawie przepisów prawa polskiego

Wyrok SN z 18.4.2018 r., II UK 62/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.8

Ustalenie polskiej emerytury w wyższej („pełnej”) wysokości wypłacanej na podstawie przepisów prawa polskiego (art. 97 ustawy o emeryturach i rentach) albo we wnioskowanej przez uprawnionego jako „korzystniejszej” niższej proporcjonalnej wysokości tego świadczenia (art. 9 pkt 3 i 4 umowy z 2.4.2008 r. o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374) nie może prowadzić do ograniczenia ani korygowania przepisów prawa Stanów Zjednoczonych o redukcji zbiegających się amerykańskich i zagranicznych (w tym polskich) świadczeń emerytalnych lub rentowych (Windfall Elimination Provisions, art. 7 ust. 2 tej umowy).

Wyrok SN z 18.4.2018 r., II UK 62/17

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka (sprawo­zdawca), Sędziowie SN Romualda Spyt, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 18.4.2018 r. sprawy z wniosku Jana Piotra S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych o wypłatę emerytury w wysokości proporcjonalnej na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA w W. z 8.9.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.