Uprawnienie sądu do samodzielnego określenia wysokości premii pracownika

Wyrok z 14.6.2018 r., II PK 130/17

Monitor Prawa Pracy | 1/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.1.6

Regulamin premiowania, który zawiera precyzyjne zasady jego tworzenia, ale nie zawiera zasad ustalania wysokości premii dla poszczególnych pracowników, umożliwia sądowi samodzielne określenie wysokości premii pracownika, który bez zastrzeżeń wykonał zadania premiowe, przy zastosowaniu art. 322 KPC, w granicach wyznaczonych przez kwotę funduszu premiowego.

Wyrok z 14.6.2018 r., II PK 130/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Dawid Miąsik. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 14.6.2018 r. sprawy z powództwa R.C. przeciwko B. Spółce Akcyjnej w W. o premię na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SA w W. z 13.12.2016 r. […];
1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1350 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.