Uprawnienie do przeliczenia emerytury

Wyrok SN z 15.3.2018 r., I UK 31/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.7

Uprawnienie do obliczenia emerytury wedle art. 55 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) mają ci ubezpieczeni, którzy w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, po pierwsze, podlegali ubezpieczeniom społecznym, po drugie, zamiast emerytury wybrali dalszą aktywność zawodową, kontynuując po tym dniu podleganie tym ubezpieczeniom.

Wyrok SN z 15.3.2018 r., I UK 31/17

Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Zbigniew Myszka. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 15.3.2018 r. sprawy z odwołania Mariana G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o wysokość emerytury na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA w K. z 19.7.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.