Uposażenie rodzinne dla członka rodziny zmarłego sędziego

Wyrok SN z 27.6.2018 r., I PK 78/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.6

Artykuł 102 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) odsyła do ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) wyłącznie w zakresie warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, tj. do art. 68–71 tej ustawy.

Wyrok SN z 27.6.2018 r., I PK 78/17

Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Jolanta Frańczak (sprawozdawca), Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 27.6.2018 r. sprawy z powództwa S.W. przeciwko Prezesowi SO w K. i SO w K. o uposażenie rodzinne na skutek skargi kasacyjnej SO w K. od wyroku SO w K. z 16.12.2016 r. […];
1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanego SO w K. na rzecz powoda S. W. kwotę 1350 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.