Unormowania szczególne wobec art. 251 KP a unijne standardy ochrony przed nadużywaniem umów o pracę na czas określony

Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.19.4.1
Aleksandra Bocheńska
Unormowania szczególne wobec art. 25<sup>1</sup> KP a unijne standardy ochrony przed nadużywaniem umów o pracę na czas określony


Niniejsza publikacja jest próbą ustalenia zakresu zastosowania art. 251 KP do umów o pracę bądź stosunków pracy szczególnego rodzaju uregulowanych poza Kodeksem pracy, w tym również takich, do których przepisy tegoż kodeksu stosuje się jedynie na mocy odesłania. Jako że przeciwdziałanie nadużywaniu umów na czas określony jest również celem prawodawstwa UE, stąd też owe lex specialis wobec art. 251 KP muszą pozostawać zgodne z porozumieniem ramowym w sprawie pracy na czas określony stanowiącym załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z 28.6.1999 r.1. Już samo ustalenie tej zgodności może stanowić istotną wskazówkę przemawiającą na rzecz wyodrębnienia danej regulacji odnoszącej się do terminowych umów o pracę jako szczególnej wobec art. 251 KP.Special provisions in regard to article 251 of Labor Code and EU standards of protection against misusing fixed-term contract of employment

The present publication is an attempt to determine the scope of applying article 251 of Labor Code in regard to employment contracts or employment relationships of certain type which are regulated outside Labor Code, including the ones to which regulations of the code are applied only by virtue of referral. Since counteracting against misusing fixed-term contract of employment is also the objective of law making in the EU, therefore, lex specialis in regard to article 251 of Labor Code need to be consistent with basic agreement in relation to a fix-term work which constitutes an appendix to Council Directive 99/70/EC of 28.6.1999. Determining this consistency may be a crucial clue which weights in favor of a certain regulation which refers to fixed-term contracts of employment as a specific one in regard to article 251 of Labor Code. Keywords: article 251 of Labor Code and special provisions, law making in the EU regarding tenable jobs, temporary employment and specific provisions. Słowa kluczowe: art 251 KP a przepisy szczególne, prawodawstwo UE w sprawie pracy na czas określony, zatrudnienie terminowe w przepisach szczególnych.