Umowa o pracę na okres próbny w polskim Kodeksie pracy po nowelizacji

Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.11.2
Łukasz Krysiński
Umowa o pracę na okres próbny w polskim Kodeksie pracy po nowelizacji

Umowa o pracę na okres próbny jest szczególnym typem umowy o pracę, której głównym celem powinno być poddanie próbie pracownika przed zawarciem umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony. Z uwagi na brak precyzyjnych regulacji prawnych związanych z zasadami zawierania tego rodzaju umów o pracę pojawiało się wiele problemów interpretacyjnych. Dopiero wprowadzone w 2016 r. zmiany w Kodeksie pracy skutkowały dokładnym określeniem przez ustawodawcę celu zawierania umów o pracę na okres próbny oraz zasad, jakie im towarzyszą. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie umowy o pracę na okres próbny w związku z wprowadzonymi w 2016 r. zmianami w Kodeksie pracy.


Employment contract for a trial period

Employment contract for a trial period is a specific type of employment contract of which main aim should be putting an employee on a trial period before making a temporary or permanent contract. Because there are no precise legal regulations connected with rules of making such contracts, many interpretative problems have arisen. Changes introduced in 2016, in labor code resulted in precise determination by the legislator regarding making contracts for a trial period and rules connected with it. The aim of the present study is to characterize employment contract for a trial period in regard to changes introduced in labor code in 2016. Keywords: labor code, trial period, employment contract, temporary contract, amendment of labor code, employment contract for a trial period. Słowa kluczowe: Kodeks pracy, okres próbny, umowa o pracę, umowa terminowa, nowelizacja Kodeksu pracy, umowa o pracę na okres próbny.